บ้านเหล่าไพรงาม หมู่14

บ้านดงสว่าง หมู่12

บ้านดงกลาง หมู่5

บ้านน่าอยู่ของบ้านดอนกอก หมู่ 10

ภาพภายในหมู่บ้าน หมู่10